banner Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych "Korona"

O projekcie

 

Projekt jest realizowany w okresie: 2 maja 2016 r. do 14 października 2016 r.

Projekt „OTWARCI NA KULTURĘ” obejmuje przygotowanie i realizację cyklu ogólnopolskich warsztatów kulturalnych prowadzonych przez Głuchych artystów a także realizację festiwalu kulturalnego.

Główną ideą projektu jest promowanie niesłyszących artystów, Kultury Głuchych, angażowanie osób sprawnych i niepełnosprawnych w różnorodne formy aktywności kulturalnej tak, aby niwelować bariery w dostępie do niej. Uczestnikami cyklu warsztatów z rożnych dziedzin (fotografia, malarstwo, graffiti) będą Głusi i słyszący, a prowadzącymi - przewodnikami po danych dziedzinach sztuki, będą natomiast sami niesłyszący.

Festiwal dotyczył będzie wszelkich przejawów działalności kulturalnej Głuchych i ich dziedzictwa kulturowego, jako że kultura ma charakter zbiorowego dobra, stanowi spuściznę dokonań człowieka na przestrzeni dziejów, które zostały przekazane następnym pokoleniom. Pojęciekultury obejmuje przecież: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje i inne zdolności i przyzwyczajenia zdobyte przez człowieka, jako członka społeczeństwa. Festiwal będzie również okazją do podsumowania zrealizowanych warsztatów a ponadto obejmie: organizację wystaw prac artystów Głuchych, projekcji filmów, występów grup artystycznych oraz część poświęconą konkretnie Kulturze Głuchych.

Hasłem przewodnim I edycji festiwalu będzie: „Historia, teraźniejszość, przyszłość”. Stąd zaprezentowane zostaną m.in. prace już nieżyjących Głuchych i wybrana historia działalności kulturalnej niesłyszących w Polsce. W działania angażowane będą dzieci, młodzież i dorośli. Projektwspiera kulturalną różnorodność i budowanie mostów na płaszczyźnie sztuki, kultury pomiędzy osobami z różnymi niepełnosprawnościami, osobami z wadą słuchu a słyszącymi, pokazuje, że odbiorcami jak i twórcami mogą być zarówno słyszący jak i niesłyszący.

Data publikacji: